Lopende openbare onderzoeken

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of een andere niet-groene bestemming.

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet.  Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos-, of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar.  De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet.  Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017.  De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Dit onderzoek loopt van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017.

Gedurende deze periode ligt de ontwerpkaart voor het grondgebied Lummen ter inzage bij de gemeente, dienst grondgebiedszaken, tel. 013 390 560. 

De kaarten zijn na afspraak ook raadpleegbaar bij het ANB, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
 Het volledige dossier en meer uitleg kan u vinden op  www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
Langs hier heeft u ook toegang tot het online geoloket.  Dit geoloket biedt u de mogelijkheid gericht naar een specifiek bos te zoeken en hier direct uw opmerkingen te formuleren.  Na het doorzenden van uw opmerkingen ontvangt u dan een digitaal ontvangstbewijs.

De kaart, raadpleegbaar tot op perceelsniveau, kan u rechtstreeks terug vinden in volgend geoloket: https://mkwb.natuurenbos.be/Html5Viewer/index.html?viewer=OO_WaardevolBos.

Opmerkingen over de ontwerpkaart(en) kunnen schriftelijk of via het geoloket ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek.  Papieren opmerkingsformulieren zijn beschikbaar op de gemeente.  U kunt uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het geoloket overmaken.  In dit laatste geval ontvangt u hiervan een ontvangstmelding.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de gratis infolijn van de Vlaamse Overheid 1700, permanent tijdens de werkdagen van 9 tot 19 uur.
 

Openbaar onderzoek afschaffing van voetweg nr. 81

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en SCHEPENEN maakt bekend dat een openbaar onderzoek werd ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2017 strekkende tot het afschaffen van voetweg nr. 81

Datum van aanvang van het onderzoek: 27 april 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 26 mei 2017

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.

De personen die tegen dit ontwerp bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende voormelde termijn deze schriftelijk laten toekomen aan het gemeentebestuur.

Openbaar onderzoek afschaffing van een deel van buurtweg nr. 87

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en SCHEPENEN maakt bekend dat een openbaar onderzoek werd ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2017 strekkende tot het afschaffen van een deel van buurtweg nr. 87
 
Datum van aanvang van het onderzoek: 27 april 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 26 mei 2017
 
Het dossier ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.
 
De personen die tegen dit ontwerp bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende voormelde termijn deze schriftelijk laten toekomen aan het gemeentebestuur.

Openbaar onderzoek verlegging van een deel van voetweg nr. 167

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en SCHEPENEN maakt bekend dat een openbaar onderzoek werd ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2017 strekkende tot het verleggen van een deel van voetweg nr. 167
 
Datum van aanvang van het onderzoek: 27 april 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 26 mei 2017
 
Het dossier ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.
 
De personen die tegen dit ontwerp bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende voormelde termijn deze schriftelijk laten toekomen aan het gemeentebestuur.