Meldingen

Melding bij verbouwen
Vanaf 1 december 2010 zijn de administratieve verplichtingen voor het uitvoeren van kleine stedenbouwkundige ingrepen sterk vereenvoudigd door de meldingsplicht. Dit is het gevolg van de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 (klik hier voor het besluit).

Gedetailleerde informatie vindt u op de website van Ruimtelijke Ordening. 

Opgelet! 
Dezelfde dossiersamenstelling is van toepassing als bij een bouwaanvraag! Bovendien kan de medewerking van een architect vereist zijn. Vraag eerst na wat voor u precies van toepassing is op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Volgende aanvraagformulieren moeten worden gebruikt :

Melding bij zorgwonen
Het in de volksmond gekende ’kangoeroewonen‘ wordt officieel ’zorgwonen‘ genoemd.
Zorgwonen is het creëren van een ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning voor de huisvesting van maximaal twee oudere (+60 jaar) of hulpbehoevende personen. De bewoners wonen onder hetzelfde dak, maar wel op een onafhankelijke manier. Het biedt zorgbehoevenden de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven.
Zorgwonen is een vorm van wonen die voldoet aan alle hiernavolgende voorwaarden :

  • in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
    de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
  • de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
  • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen, hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven
  • de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen

Volgend aanvraagformulier dient te worden gebruikt

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be