mestdecreet

In Lummen zijn nog heel wat landbouwers actief. We willen dan ook even de aandacht vestigen op het mestdecreet. Dit decreet bepaalt op welke data en onder welke voorwaarden mest mag worden uitgereden. In functie van de weersomstandigheden kan deze regeling jaarlijks worden aangepast. Elke bemesting moet op een emissie-arme wijze gebeuren. Het op of in de bodem brengen van dierlijk mest, andere meststoffen en kunstmeststof op landbouwgronden is verboden van 1 september tot en met 15 februari. Voor stalmest geldt een verbod vanaf 15 november tot en met 15 januari. Dit zijn algemene normen waarvan kan afgeweken worden in kwetsbare gebieden.

Daarnaast mag mest niet gespreid worden:

  • op zon- en feestdagen, met uitzondering van chemisch mest
  • voor 07.00 uur en na zonsondergang
  • op drassig, overstroomd, bevroren of besneeuwd land
  • binnen de 5 meter van waterlopen, deze afstand bedraagt 10 meter in VEN-gebied en op hellende (meer dan 8%) percelen grenzend aan een waterloop

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be