Menu

Verkiezingen 14 oktober 2012

Locaties stemburelen in de gemeente Lummen.

Locaties van de 15 stemburelen op zondag 14 oktober 2012
openingsuren:  
vanaf 08u00 tot 13u00

G.C.O.C. OOSTERHOF
LUMMEN-CENTRUM Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
7 stemburelen

Ontmoetingscentrum “De Link”
LINKHOUT Linkhoutstraat 194
2 stemburelen

Ontmoetingscentrum “De Kalen Dries”
MELDERT Meldertsebaan 2
3 stemburelen

Parochiezaal “Eikenbos”
GENENBOS Boskestraat 3
2 stemburelen

Parochiezaal “Sint-Jan”
THIEWINKEL St.-Janstraat 9
1 stembureel

Terugbetaling reiskosten.

U hebt recht op de terugbetaling van uw reiskosten (enkel binnenlandse trajecten):
- als u op de dag van de verkiezingen niet meer woont in de gemeente waar u moet stemmen;
- als u als loon- of weddetrekkende uw beroep uitoefent in het buitenland of in een andere gemeente dan waar u moet stemmen; dit geldt ook voor de leden van uw gezin die met u samenwonen;
- als u als student voor uw studies verblijft in een andere gemeente dan waar u moet stemmen;
- als u in behandeling bent in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar u moet stemmen.
Als u met de trein reist, kan u, op vertoon van uw oproepingsbrief, een gratis treinbiljet krijgen. Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen, bijvoorbeeld van uw werkgever, van de verpleeginrichting of van de onderwijsinstelling.
Als u eigen vervoer gebruikt, kan u uw reiskosten terugvorderen bij de provincie met het formulier A98, te verkrijgen, bij uw gemeentebestuur of via de website www.vlaanderenkiest.be.
Deze terugbetaling is beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde weg: uw vergoeding komt overeen met de prijs van een treinbiljet tweede klas voor hetzelfde traject. Alleen binnenlandse trajecten komen voor terugbetaling in aanmerking.
Stuur het formulier A98 uiterlijk drie maanden na de dag van de verkiezingen, dus ten laatste op 14 januari 2013, op naar het provinciebestuur van de plaats waar u moet stemmen.

Stemmen bij volmacht

In ons land is er stemplicht. Kiezers kunnen echter, om wettelijk vastgelegde redenen, hun stem uitbrengen bij volmacht. Hierdoor kan de volmachtkrijger voor de volmachtgever stemmen. De volmacht geldt voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever moet stemmen. Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

De persoon aan wie men een volmacht geeft moet ook niet in de gemeente wonen waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Enige beperking is dat iedere gemachtigde slechts één volmacht mag hebben.

Hoe geeft u een volmacht?

U heeft 2 documenten nodig om een volmacht te geven:
- het volmachtformulier;
- een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan om te stemmen. Welk attest is afhankelijk van de reden waarom u een volmacht geeft (zie hieronder).

Wie kan volmacht geven?

1. De kiezer die om medische redenen niet kan gaan stemmen.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van een geneesheer, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;

2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft of in de onmogelijkheid is te gaan stemmen, alsook de leden van zijn gezin. De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de werkgever, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;

3. De kiezer die, in België, op de dag van de verkiezingen moet werken.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, het attest van de werkgever, de oproepingskaart van de volmachtgever, de eigen oproepingskaart en zijn identiteitskaart.

4. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de burgemeester waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;

5. De kiezer die in de gevangenis verblijft.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de gevangenisdirectie, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;

6. De kiezer die om redenen in verband met de geloofsovertuiging zich niet naar het stembureau kan gaan.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de religieuze overheid, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;

7. De student.
De volmachtkrijger gaat naar het stembureau van de volmachtgever met het volmachtformulier, een attest van de directie van de instelling waar de volmachtgever studeert, de oproepingsbrief van de volmachtgever, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart;

8. De kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft (vakantie!).
Indien u op de dag van de verkiezingen op vakantie bent in het buitenland en hiervan de nodige bewijsstukken voorlegt (attest of factuur reisbureau, vliegtuigticket heen/retour ...) kan volmacht worden geven. Deze bewijsstukken moeten binnengebracht worden op de dienst Burgerzaken.

Indien u geen bewijsstukken van uw vakantie kan voorleggen is een "verklaring van eer" voldoende. Deze "verklaring van eer" moet persoonlijk en schriftelijk opgemaakt worden op de dienst burgerzaken.

Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest "volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen" af. De volmachtgeving, ondertekend door de burgemeester kan maar afgeleverd worden tussen de dag van de opmaak van de kiezerslijsten en 13 oktober (de dag die de dag van de verkiezingen voorafgaat).

Belangrijk! Kiezers die op vakantie gaan in het buitenland maar dit niet kunnen staven èn geen volmacht wensen te geven moeten op 14 oktober in het buitenland, bij een officiële instantie een attest gaan vragen waaruit blijkt dat zij zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevonden. Na hun terugkeer in België moeten ze hun oproepingsbrief en het attest naar het Vredegerecht brengen.

Dit document "afwezigheid wegens vakantie in het buitenland" vind je hier.

De kiezers die om één van de voormelde redenen (nrs. 1 tot en met 7) niet kunnen gaan stemmen en geen volmacht wensen te geven, brengen hun oproepingsbrief en het vereiste attest:

- vóór de verkiezingen: naar de dienst bevolking
- ná de verkiezingen: naar het vredegerecht

Stemplicht

Vlaanderen kiest op 14 oktober 2012 nieuwe gemeente- en provincieraden.
Iedereen die aan de kiesvoorwaarden voldoet, is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.

De kiesvoorwaarden zijn:

1. Belg zijn
2. de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente of ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een ambassade of consulaat
4. zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht

De voorwaarden vermeld in  2 en 4 moeten vervuld zijn op de datum van de verkiezingen.
De voorwaarden vermeld in 1 en 3 moeten vervuld zijn op de datum van opmaak van de kiezerslijst.

Inschrijving op de kiezerslijst van niet-Belgen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, kunnen de burgers met een niet-Belgische nationaliteit die in België wonen, zich - onder bepaalde voorwaarden - inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen. Als niet-Belg kan je enkel stemmen voor de gemeenteraad en niet voor de provincieraad.

Stemmen is belangrijk. Zo kies je mee wie jouw gemeente bestuurt en wat er in de gemeente gebeurt. Door jouw stem bepaal je mee de toekomst van jouw gemeente. Meer informatie vind je ook op de webstie www.vlaanderenkiest.be.

Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. De personen die zich reeds hadden ingeschreven voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 of 2006 moeten zich nu niet meer inschrijven. Deze inschrijving is reeds opgenomen in het rijksregister en blijft geldig.

Kiesvoorwaarden voor een EU-onderdaan:
• onderdaan zijn van één van de 26 andere lidstaten van de Europese Unie;
• minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2012;
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2012;
• op 14 oktober 2012 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
• ten laatste op 31 juli 2012 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Om u in te schrijven, dient u het inschrijvingsformulier te downloaden, in te vullen en af te geven op dienst Burgerzaken vóór 31 juli 2012.

Nadat het formulier door u ingevuld en ondertekend werd, krijgt u een ontvangstbewijs. Uw aanvraag wordt onderzocht en u zal een beslissing van aanvaarding of weigering door het college van burgemeester en schepenen ontvangen.

Burgers van vreemde origine van een land dat géén lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een land dat niet behoort tot de Europese Unie, die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.
De personen die zich reeds hadden ingeschreven voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 of 2006 moeten zich nu niet meer inschrijven. Deze inschrijving is reeds opgenomen in het rijksregister en blijft geldig.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
• onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar;
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2012;
• minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012;
• op 14 oktober 2012 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
• ten laatste op 31 juli 2012 ingeschreven zijn op de kiezerslijst. 

Om u in te schrijven, dient u een inschrijvingsformulier te downloaden, in te vullen en af te geven op de dienst burgerzaken vóór 31 juli 2012. U moet ook een verklaring tekenen waarin u er zich toe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Nadat het formulier door u ingevuld en ondertekend werd krijgt u een ontvangstbewijs. Uw aanvraag wordt onderzocht en u zal een beslissing van aanvaarding of weigering door het college van burgemeester en schepenen ontvangen.

Hoe stemt men geldig?

Geldige stembiljetten:

Je mag op een gekozen lijst:
- een stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
- een stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstemmen)

Wanneer je voor dezelfde lijst één of meerdere naamstemmen, maar tegelijk ook een lijststem hebt uitgebracht, dan wordt de lijststem als niet bestaande beschouwd. Je stem is wel geldig.

Ongeldige stembiljetten:

- alle andere stembiljetten dan de officiële stembiljetten;
- stembiljetten waarop stemmen uitgebracht werden voor verschillende lijsten (lijst- of naamstemmen op verschillende lijsten)
- blanco stembiljetten
- stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen werden gewijzigd;
- stembiljetten die enig voorwerp bevatten;
- stembiljetten waarop een merkteken werd aangebracht die het mogelijk maakt de kiezer te identificeren.


Meer info

- website www.vlaanderenkiest.be
- dienst burgerzaken 013 53 05 86